پرینت
  • دکتر حمید رضایی متخصص ارتوپد کرج

Google Maps Location

Ortopedie Traumatologie

  • تصویر1
  • تصویر2
  • تصویر3
  • تصویر4

Operatii recente

مطب دکتر

:: آیا شنا کردن برای ترمیم مفاصل تاثیر دارد؟
بله
:: آیا شنا کردن برای ترمیم مفاصل تاثیر دارد؟
بله
:: آیا شنا کردن برای ترمیم مفاصل تاثیر دارد؟
بله
:: آیا شنا کردن برای ترمیم مفاصل تاثیر دارد؟
بله
:: آیا شنا کردن برای ترمیم مفاصل تاثیر دارد؟
بله